Normativni akti doma

PRILOŽITI DOKUMENTE:

  • Statut
  • Odluka o izmjenama i dopunama Statuta
  • Pravilnik o kućnom redu
  • Pravlinik o prijemu i otpustu korisnika